Voor leerlingen vanaf 13 jaar. 

Contributie per maand €25,00
Contributie per Jaar €250,00

Voor de jonge leerlingen tot en met 12 jaar.

Contributie per maand €22,50
Contributie per jaar €238,00  

Rekening Nr.:NL87 INGB 0007859334 t.a.v. Yong

Contributie Bond: € 35,00 per jaar. Het contributie jaar loopt hier van oktober tot oktober.
bank.rek.nr.: NL67 RABO 1474 3031 10 tnv Kwan Nyom Hapkido Nederland.